کد های وردپرس

  • HTML و وردپرس

    کاربرد html در وردپرس

    HTML چیست؟HTML زبان نشانه گذاری ( زبان طراحی ) است و در کنار فناوری CSS هسته ی اصلی تکنولوژی ساخت وبسایت ها ...